MYŚLI BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI MARII ANGELI TRUSZKOWSKIEJ NA KAŻDY DZIEŃ

1. LIPIEC
Doskonałości nie nabywa się z założonymi rękami. Trzeba pracować nad zwyciężaniem samej siebie, rządzić się rozumem, posłuszeństwem i regułą, a nie własnymi skłonnościami. (III, 140)
2.
Trzeba koniecznie przyoblec się w nowego człowieka, a najprędzej dojdziesz do tego przez akuratne wypełnianie przepisów. Mogę Cię upewnić, że jeżeli je wiernie będziesz zachowywać, dojdziesz do pożądanego celu, to jest do połączenia się z Bogiem. (III, 140)
3.
Widzisz, moje dziecko, jak Pan Jezus prędko okazał nam miłosierdzie. Dziękujmyż z całego serca, a wiernością w służbie Jego okazujmy Mu naszą wdzięczność. (I, 20)
4.
Jeżeli Bóg Ci rzuci błoto na oczy, to po to, abyś odzyskała wzrok i roznosiła chwałę Jego. Jeżeli Cię rzuci na ziemię jak św. Pawła, to dlatego, aby Cię wznieść do chwały większej. (III, 140)
5.
Rozkazał św. Piotrowi iść po wodach. Św. Piotr, widząc wiatr i burzę, zwątpił, a ta wątpliwość pogrążyła go. Wezwał pomocy Boga i ocalał. Jeżeli Bóg każe iść po wodach utrapienia, nie wątp, nie obawiaj się, Bóg jest z Tobą, ufaj, że Cię wybawi. (III, 141)
6.
Blisko jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Budzi świętym słowem ospałych, wzmacnia słabych, wspiera silnie walczących, uwieńcza zwyciężających, zastrasza karami, upomina przez dobre przykłady, rozwesela doczesną łaską darmo daną, uszczęśliwia objawioną niebieską chwałą wieczną. (III, 143)
7.
Tak łaskawy i miłosierny, tak słodki i cichy jest Jezus Chrystus, że skoro Mu kto tylko w sercu swoim przygotuje miejsce, bez wątpienia ukaże mu chętnie światło łaski swojej i z nim wieczerzać będzie. (III, 143)
8.
Często podnoś oczy swoje do Pana na niebie z pokorną prośbą, wzdychając i w skrytości serca za grzechy Go swoje przepraszając. (III, 147)
9.
Dziękuj Mu [Bogu], bo od Niego wszystko dobro pochodzi. Jakże to jest naganne, gdy nic albo mało dobrego czynimy, a jednak chlubimy się i pragniemy być chwalonymi, i chcemy, aby nam przyznawano te cnoty, których nie mamy. (III, 147-148)
10.
Bądź pokorną w sercu, czystą, łagodną, skromną, litościwą, rozważną w mowie, pilną w obowiązkach, gorącą w modlitwie, cierpliwą w utrapieniu, posłuszną bez ociągania się, prostą bez sprzeczania się, wstydliwą bez udawania, milczącą bez podejrzliwości, usłużną bez szemrania. (III, 148)
11.
Kiedy Ci Bóg ze swej dobroci czy w czasie modlitwy, czy pracy daje dobre natchnienia lub oświecenia, nie wynoś się z tego, nie przekładaj się nad drugich ani miej się za świętą, ale myśl i wierz, że nie dla Twoich cnót i pracy ani zasług Bóg Ci to uczynił, ale przez niezmierną dobroć swoją. (III, 148)
12.
Dopuszcza zaś nieraz Pan Bóg wiele utrapień na swoich wybranych nie dla odrzucenia, ale dla grzechów oczyszczenia i zasług pomnożenia. Niech przeto każdy uzbroi się w cierpliwość, jeżeli chce mieć spokój serca, jeżeli pragnie w niebie otrzymać wieniec chwały po śmierci. (III, 149)
13.
Gdy co dobrego myślisz, mówisz lub czynisz, w najmniejszej części nie przypisuj sobie tego, ale odnoś to do Boga. (III, 147)
14.
Trwaj, o ile możesz, w najdoskonalszym skupieniu ducha, unikając wszystkich dobrowolnych roztargnień, umartwiając się wewnętrznie, szczególnie oczy, słuch, usta i serce zamykając bardzo głęboko i bardzo ciasno w Najświętszym Sercu Pana Jezusa. (III, 151)
15.
Błogosławieństwo św. Ojca Franciszka niech Ci wszędzie i w każdej chwili towarzyszy, niech uświęca wszystkie Twoje sprawy, niech Cię napełnia duchem Jego, abyś będąc dzieckiem Jego, czyniła uczynki Jego. (III, 156)
16.
Nie poprzestawaj na zewnętrznym noszeniu sukni Jego, ale staraj się głównie o to, abyś się przyoblekła w ducha Jego. Niech w Twoim życiu całym odbija się Jego pokora, wzgarda świata, ubóstwo, miłość Boga i bliźniego. (III, 156)
17.
Przyjmuj od Boga wszystko z poddaniem i z wdzięcznością wierząc, że wszystko, co od Boga pochodzi, to wszystko dla dobra Twej duszy. Jeżeli się Panu Jezusowi podoba obsypywać Cię pociechami, przyjmuj je pokornie, ale ani ich nie pragnij, ani niech Cię w pychę nie wbijają. Jeżeli Cię nawiedzi utrapieniami, dziękuj Mu, że możesz być uczestniczką Jego Krzyża. (III, 158)
18.
Pragnij życia cichego, ale nie przykrz sobie tego życia poświęconego dla drugich. Czekaj spokojnie, dopóki Cię Pan Sam nie usunie od niego i nie wprowadzi do tego życia ukrytego. Czekaj spokojnie, aż nadejdzie Twoja godzina, bo gdybyś ją choć o sekundę uprzedzić chciała, nie znalazłabyś spokoju ani szczęścia. (I, 162)
19.
Wszystko, co czynimy dla własnego upodobania, jest stracone. (III, 136)
20.
[…] tak pragnęłabym, abyście się pokazały, co to prawdziwe felicjanki, co to poświęcenie. Wyraźnie Pan Bóg Ci błogosławi, kiedy w tak krótkim czasie, tyłeś już dobrego zrobiła. (I, 93)
21.
Niech On będzie nadal Twoim Mistrzem. Jego się o wszystko pytaj, a On Ci też na wszystko odpowie, we wszystkim objaśni. Prosisz mnie o radę, o naukę, ale czymże moje nauki będą przy nauce Ducha Świętego. Wolę więc zamilczeć i polecić Cię Sercu Jezusa i Maryi. (I, 83)
22.
Pamiętaj o tym, że wszystko, cokolwiek miesza nasz pokój wewnętrzny, nie od Boga, ale od szatana pochodzi. (I, 159)
23.
Znoś jako dobra i wierna sługa Chrystusowa cierpliwym sercem i z pokorą te małe przykrości, które Cię niekiedy trapią i doświadczają. (III, 148)
24.
Ofiaruj Bogu wszystkie zniewagi, jakie Cię spotykają, i nigdy się na nic nie uskarżaj. (III, 133)
25.
Wszelki czyn dobry Bogu przypisuj, a nie swojej sile i zdolności. (III, 147)
26.
Nie mów o sobie ani źle, ani dobrze. Nieraz mówiąc o sobie źle dogadzamy naszej pysze. Upokarzaj się nawet przed niższymi. (I, 173)
27.
Czas dany nam jest do czynienia dobrze. (III, 146)
28.

Pragnę, […] żebyś zwyciężała się we wszystkim, walczyła z pokusami, nie pobłażała zachceniom natury, […] żebyś wszelkie udręczenia znosiła w cichości, ze spokojem. (I, 174)

29.
Niechże Cię Pan Jezus wspiera Swoją łaską, moje drogie dziecko, byś wytrwała w tym usposobieniu, abyś zawsze wierną była Panu Jezusowi. (I, 145)
30.
Podobnie jak Chrystus dla swoich ukochanych uczniów, tak ja dla Ciebie nie proszę, aby oddalił, albo uwolnił Cię od cierpień, ale by Ci da³ łaskę, abyś je znosiła z zasługą, abyś przez to coraz więcej zbliżała się do Chrystusa, abyś przez nie stawała się coraz podobniejsza do Niego. (I, 175)
31.
Pragnij wytrwale, to jest nie zrażaj się żadną przeciwnością, żadną odw³oką, żadnym doświadczeniem ze strony Boga i ludzi i nie uprzykrzaj sobie, chociażbyś nawet długo iść miała po twardej drodze zaparcia najświętszych najżywszych pragnień Twoich. (III, 151)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s